TextMirror

 Create a text mirror of any webpage in just a few seconds - for free! Enter the URL:

Mirror: www-edebiyatogretmeniyiz-com-10-sinif-turk-edebiyati-firat-yayincilik-3-unitedivan-siiri-gazel-sayfa12012112212312412-2013-01-15 (TMID)

Mirrored: Tuesday, 15th of January 2013, 21:52:17 (CET) Settings: Loading the mirror...
Original: www.edebiyatogretmeniyiz.com Views: 427, 0 today

#[1]Edebiyat Oegretmeniyiz >> Beslemesi [2]Edebiyat Oegretmeniyiz >> Yorum Beslemesi [3]Edebiyat Oegretmeniyiz >> 10.Sinif Tuerk Edebiyati Firat Yayincilik 3.Uenite:Divan Siiri-Gazel (Sayfa:120,121,122,123,124,125,126,127) Yorum Beslemesi [4]10.Sinif Tuerk Edebiyati Firat Yayincilik 3.Uenite:Oegretici Metinler (Sayfa:115,116,117,118,119) [5]10.Sinif Tuerk Edebiyati Firat Yayincilik 3.Uenite:Divan Siiri-Kaside (Sayfa:128,129,130,131,132,133) [6]Edebiyat Oegretmeniyiz * [7]Ana Sayfa * [8]Online Test C,oez * [9]Son 47 Yilin C,ikmis Sorulari * [10]Akilli Tahta (Z-Kitaplar) * [11]Sunumlar / Slaytlar * [12]Yazili Sorulari * [13]Iletisim [14]10.Sinif Tuerk Edebiyati Firat Yayincilik 3.Uenite:Divan Siiri-Gazel (Sayfa:120,121,122,123,124,125,126,127) [15]admin o 29 Ekim 2012 IFRAME: [16]http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.edebiyatogretmeniyiz.com%2F10-sinif-turk- edebiyati-firat-yayincilik-3-unitedivan-siiri-gazel-sayfa120121122123124125126127.html&layout=box_count&show _faces=false&action=like&font=verdana&colorscheme=light 4. XV. Yuezyildan XIX. Yuezyil Ortalarina Kadar Osmanli Edebiyati a. Cosku ve Heyecani Dile Getiren Metinler (Siir) 1. Divan Siiri [Gazel, Kaside, Rubai, Tuyug, Musammatlar (Murabba, Sarki, Terkibibent)] HAZIRLIK 1. Tarih kitaplarindan XV, XVI, XVII, XVIII ve XIX. yuezyilda Osmanli Devleti'nin siyasi, sosyal ve kueltuerel durumu hakkinda arastirma yapiniz. 1. 2. Divan siiri nazim sekillerinden "gazel, kaside, rubai, tuyug, sarki, murabba ve terkibibent" hakkinda bilgi edininiz. 2. GAZEL Divan siirinde; c,ok yaygin olarak kullanilan bir nazim seklidir. Aruz oec,luesueyle yazilir. Birinci beyit kendi arasinda kafiyeli, diger beyitlerin birinci misralari serbest, ikinci misralari birinci beyit ile kafiyelidir. Kafiye duezenini sematik olarak belirtmek gerekirse aa / ba / ca / da / ea / fa seklinde ifade etmek muemkuenduer. Gazellerde beyitler arasinda mana birligi olabilecegi gibi, her beyit ayri bir konuyu islemis de olabilir. Gazellerde ask duygulari, sarap alemleri, tabiat guezellikleriyle birlesmis bir sekilde, canli ve akici bir ueslupla dile getirilir. Gazelin ilk beyitine matla, son beyitine makta adi verilir. Matla beyitinden sonra gelen beyite huesn-i matla, makta beyiti'nden bir oenceki beyite ise huesn-i makta denir. En guezel beyitine beyt'uel gazel, beyitleri arasinda konu birligi bulunan gazellere yek-ahenk gazel, her beyiti ayni muekemmellikte soeylenmis olan gazellere ise yek-avaz gazel denir. Misra sonlarindaki kafiyelerden ayni olarak misra ic,lerinde de kafiye bulunan gazellere musammat gazel adi verilir. Degisik konularda yazilmis olmakla beraber, gazeller genellikle birer ask siirleridir. Sevgi bitmez tuekenmez temasidir. Gazellerin isimlendirilmeleri ya rediflerine goere veya ilk misralarina goere olur. Ayri kelime halinde redifleri olan gazeller bu rediflerine goere, olmayanlar ise ilk misralarina goere adlandirilir. Divan edebiyatinin en yaygin kullanilan nazim bic,imidir. Oenceleri Arap edebiyatinda kasidenin tegazzuel adi verilen bir boeluemue iken sonra ayri bir bic,im halinde gelismistir. Gazelin beyit sayisi 5-15 arasinda degisir. Daha fazla beyitten olasan gazellere mueyezzel ya da mutavvel gazel denilir. KASIDE Daha c,ok din ve devlet bueyueklerini oevmek amaciyla yazilan siirlerdir. Kaside sairlerine kaside-gue (kaside soeyleyen), kaside-sera ya da kaside-perdaz (kaside yazan) denir. Kaside 6 boeluemden olusur: Birinci boeluem 15-20 beyitliktir. Bu ilk boelueme, asikane duygular yer aliyorsa "nesib", bahar, tabiat, bayram gibi konulara deginiliyorsa "tesbib" adi verilir. Ikinci boeluem girizgah ya da girizdir. Genellikle tek beyitten olusur ve burada sair medhiyeye (oevgueye) gec,ecegini bildirir. Girizgah konuya uygun ve nuekteli olmalidir. Uec,uencue boeluem medhiyedir. Bu boeluemde asil konu anlatilir. Beyit sayisi konuya ve saire goere degisen medhiye boeluemue kasidenin en sanatli beyitlerini ic,erir. Kasidenin doerduencue boeluemue tegazzuelduer. Tegazzuel, 5-12 beyit arasinda degisir. Kasidenin basinda ya da sonunda yer alabilir. Bu boeluem her kasidede bulunmayabilir. Besinci boeluem fahriyedir. Sair bu boeluemde de kendisini oever. Kasidenin son boeluemue duadir. Bu boeluemde oenceki beyitlerde oevguesue yapilan kisi ic,in dua edilir. Kasideler, nesib boeluemuende ele alinan konuya goere goere kaside-i bahariyye, kaside-i ramazaniyye, kaside-i hammamiyye olarak adlandirilir. Uyaklarina goere r harfi ile bitiyorsa kaside-i raiyye, l harfiyle bitiyorsa kaside-i lamiyye, m harfiyle bitiyorsa kaside-i mimiyye diye anlandirilir. Rediflerine goere de, tevhid, muenacaat, methiye diye boeluemlenir. Kasidenin en guezel beyiti "beyt-uel kaside"dir. Sairin adinin gec,tigi beyite ise "tac, beyit" denir. Diger sekil oezellikleri gazele benzer. RUeBAI Rubai, kendine oezgue bir oelc,uesue olan, 4 dizelik ( misralik ) bir nazim bic,imidir. Rubailerde birinci, ikinci, doerduencue dizeler uyakli, uec,uencue dize ise serbesttir. Iki beyitlik kitalar bic,iminde yazilmis rubailer de vardir. Her dizesi birbiriyle uyakli rubailere "rubai-i musarra" ya da "terane" adi verilir. Rubainin her dizesi ayri bir oelc,uede olabildigi gibi, doert dizesi de ayni oelc,uede olabilir. Rubailer genellikle mahlassiz siirlerdir. Ve divan sairlerinin divanlarinin sonunda rubaiyyat basligi altinda siralanirlar. Bu tueruen tartismasiz en bueyuek sairi Oemer Hayyam'dir. Tuerk edebiyatinda Mevlana'nin Farsc,a yazdigi felsefi rubailer bu tueruen hizla yayilmasina neden oldu. Kara Fazli, Fuzuli 16. yuezyilda bu tueruen en usta oerneklerini verdiler. Divan edebiyati'nda 17. yuezyil rubainin altin c,agi oldu. Azmizade Haleti, yazdigi bin kadar rubai ile "en bueyuek Osmanli rubai sairi" olarak tanindi. Cumhuriyet doeneminin en bueyuek rubai ustasi ise Yahya Kemal Beyatli'dir. Arif Nihat Asya ise rubailerini "Rubaiyyat-i Arif " adli eserinde toplamistir. TUYUG Tuyug, Tuerklerin yaratip Divan siirine kazandirdigi nazim seklidir. Maninin Divan edebiyatindaki karsiligi sayilabilir. Tek doertluekten olusur. Kafiyelenisi rubaiyle aynidir: aaxa. Genellikle lirik tarzda olan ve aaaa seklinde kafiyelenen tuyuglara "Musarra Tuyug" denir. Manide oldugu gibi, cinasli uyak kullanilir. Halk siirinde 11'li kalipla soeylenen mani bic,imindeki siirlere de tuyug denir. Aruzun yalniz "failatuen - failatuen - failuen" kalibiyla yazilir. Rubaide islenen konular tuyugda da islenir. 14. yuezyil Azeri sairi Kadi Burhanettin bu tueruen kurucusu sayilir. C,agdasi Azeri sairi Nesimi ve 15. yuezyil C,agatay sairi Ali Sir Nevai bu tuerde c,okc,a ueruen vermislerdir. MURABBA Murabba bent adi verilen doert dizelik kit'alardan olusan siir tuerueduer. Kelime anlami "doertluek" demektir. Uyak duezeni genelde aaaa/bbba/ccca/ddda/... seklinde olmakla beraber, ilk bendi kafiyeli olmayan ya da sonraki bentlerde kafiyesi tekrarlanmayan murabbalar da vardir. C,ogu zaman uec, ila yedi bentten olusur. Divan edebiyatinda 15. yuezyilda sultanue's-suara (sairler sultani) unvanli Ahmet Pasa tarafindan kullanilmistir. Tanzimat edebiyatinda da Namik Kemal bu tueruen basarili oerneklerini vermistir. 19. yuezyilin ikinci yarisindan itibaren sarki seklinde bestelenen eserlerin bueyuek bir kismi murabba tarzinda yazilmistir. SARKI Divan siirine Tuerklerin kazandirdigi bir tuerduer. Sarki, Divan siirinde bestelenmek ic,in, uygun oelc,ue kaliplari ile yazilan ve c,ogunlukla 4 dizelik bendlerden olusan nazim birimidir. Kafiye duezeni; x degisken aa xa seklindedir. Aruz oelc,uesuenuen her kalibi ile kullanilir. Doertlueklerden kurulan musammat da denebilir. Murabbaya benzer. 5 ya da 6 dizelik bendlerden de olusabilir. Uec,uencue dizeye meyan, doerduencue dizeye nakarat denir. Ask, sevgili, ayrilik, ic,ki ve eglence konularinda yazilir. Divan edebiyatinin ilk sarki yazari Nail-i Kadim'dir. Lale Devrinde ise en oenemli temsilcisi Nedim'dir. En c,ok sarkiyi Enderunlu Vasif yazmistir. Muezikte, tuerkuenuen karsiti olarak, Sarktan gelen, batili anlaminda kullanilir. Sarki c,estli ses sanatc,ilari tarafindan soeylenerek Tuerk toplumunun musikisinde oenemli bir yer tutmaktadir. Sarkida sair son bendde mahlasini soeyler. Sarkida her bentin uec,uencue misrasi miyan(orta) miyanhanedir. Miyan daha c,ok sarkinin en guezel ve dokunakli boeluemueduer. Bestenin en oenemli boeluemueduer. Sarkilarin konusu genellikle ask, sevgilinin guezelligi, eglence ve ic,kidir. Halk edebiyatinda tuerkue tueruenuen divan edebiyatina yansimasi gibidir. TERKIB-I BENT Terkib-i bend bentlerle kurulan uzun bir nazim bic,imidir. Yasamdan, talihten sikayet; felsefi duesuenceler, dini, tasavvufi konular ve toplumsal yergilerin islendigi siirlerdir. En az bes en fazla on bentten olusur. Her bent de bes ila 10 beyitten olusur. Bentlerin kafiye duezeni gazele benzer. Her bendin (terkib-hane, kita) sonunda vasita beyti denen bir beyit vardir. Her bendin sonunda farkli vasita beyitleri kullanilir. Bunlar bentlerden ayri olarak kendi aralarinda uyaklanir. Bentlerin kafiyelenisi gazeldeki gibidir. aa xa xa xa xa xa bb cc xc xc xc xc xc dd ... (aa aa aa aa aa aa bb cc cc cc cc cc cc dd) Edebiyatimizda Bagdatli Ruhi ve Ziya Pasa bu tueruen iki oenemli sairidir. Ikisi de toplumsal konularda terkib-i bent yazmistir. 3. "Baki, Fuzuli, Nef'i, Nabi, Nedim, Bagdatli Ruhi, Ivaz Pasazade Atayi" hakkinda bilgi edininiz. 3. BAKI (1526- 1600) Iyi bir medrese egitimi goermues, medreselerde hocalik yapmis ve kadilik goerevlerinde bulunmustur. Siirlerinde dine, tasavvufa yer vermemistir. Ask, doga, duenya zevki, hayattan tat alma ve devrinin ihtisami, siirlerinde yer alan baslica konulardir. Gazel tueruenuen taninmis sairlerindendir. Dili kullanmada son derece basarilidir; ahenkli, akici, zevkli bir dili vardir. Divan siirini, Arap ve Iran siiri seviyesine getirmistir. Sultanu's Suara (sairler sultani) olarak bilinir. Baki Eserleri -Divan -Kanuni Mersiyesi: Sairin, Kanuni'nin oeluemuenden duydugu uezuentueyue dile getiren, terkib-i bent bic,iminde yazdigi siiridir. -Fezail-i Mekke: Mekke'nin faziletlerinin anlatildigi, c,eviri bir yapittir. FUZULI (?-1556) Kerbela'da dogmus ve yasamistir. Iyi bir egitim goermues, Arapc,a ve Farsc,ayi c,ok Iyi oegrenmistir. Siirlerinde Azeri Tuerkc,esinin etkileri goerueluer. Doenemine goere oldukc,a sade bir dille yapitlar vermistir. Divan edebiyatinin birc,ok tueruende yapit vermesine ragmen "gazel sairi" olarak taninmistir. Siirlerinde en oenemli oegeler tasavvuf ve asktir."Leyla ile Mecnun" adli mesnevisinde bu konuyu ustaca dile getirmistir. Siirin temelinin Ilim, oezuenuen sevgi olduguna inanmistir. Sevilen insan bir arac,, onun varliginda goeruenuer hale gelen Tanri Ise tek amac,tir. Ona goere gerc,ek varlik Tanri'dir. Buetuen nesneler ve evren, Taninin bir goeruenues alanidir. Fuzuli Eserleri -Divan (Tuerkc,e) -Divan (Farsc,a) -Divan (Arapc,a) -Leyla Ile Mecnun: Sevgiliden ayrilmanin acisinin, sevgiliye duyulan asktan ilahi aska gec,isin islendigi, mesnevi bic,iminde yazilmis bir hikayedir. -Sikayetname: Hiciv tueruenuen c,ok c,arpici bir oernegi olan, maasini alamadigi ic,in Nisanci Mehmet Pasa'ya yazmis oldugu, edebiyatimizda oenemli bir mektup oernegidir. -Hadikatu's Sueeda: Kerbela olayinin yer yer manzum parc,alarla anlatildigi mensur bir yapittir. -Sah ue Geda, Beng ue Bade,Sakiname: Mesnevi NEFI (1575 ?-1635) Istanbul'da iyi bir oegrenim goermues, bazi memurluklarda bulunmustur. IV. Murat doeneminde sanatinin ve uenuenuen zirvesine ulasmistir. Padisahlara ve devrin ileri gelenlerine yazdigi kasidelerle, ayrica hicivleriyle taninmistir. Padisahin, hiciv yazmasini yasaklamasina ragmen Sadrazam Bayram Pasa'yi hicvedince oelduerueluer. Saglam bir ueslubu, agir bir dili, cesur bir soeyleyisi vardir. Oelc,uesuez bir sairdir oevdueguenue goeklere c,ikarir, yerdigini ise yerin dibine gec,irir. Babasina bile hiciv yazmistir. Hicivleri bazen yumusak takilmalar seklindedir; kimi zaman ise oldukc,a agir, hatta kuefuerlueduer. Hiciv tueruendeki siirlerini "Siham-i Kaza" adli yapitinda toplamistir. Nef'i Eserleri: -Divan (Tuerkc,e) -Divan (Farsc,a) -Siham-i Kaza: Hicivlerinin yer aldigi yapitidir. NABI (1642-1712) Divan edebiyatinda "didaktik (oegretici) siir" c,igirini ac,mistir. Siirlerinde heyecan ve duygu oegelerine az yer vermis; toplum duezensizliklerini, hayatin kisiyi koetuelueklere goetueren yoenlerini goestermeye c,alismis; din, ahlak ve toereyle ilgili oeguetler vermistir. Siirlerinde hikmetli soezlere, atasoezlerine yer vermistir. Siiri duesuencelerini anlatmada bir arac, olarak goermuestuer. Dili devrine goere oldukc,a sade, ueslubu saglam ve akicidir. Ogluna yazdigi nasihatlerden olusan "Hayriye" ve bir ask macerasini anlattigi "Hayrabat" adli iki mesnevisi vardir. Nabi Eserleri: -Divan -Hayriye: Ahlaki ve didaktik bir mesnevidir. -Hayrabat: Bir ask macerasini anlatan mesnevidir. -Tuhfetue'l -Haremeyn: Hac yolculugu anlatilir. -Muenseat: Mektuplardan olusur. NEDIM (?- 1730) Lale Devri'nin coskun, ask, zevk ve nese sairidir. Edebiyatimizda "mahallilesme akimini" baslatmistir, Istanbul'u ve Istanbul Tuerkc,esini, gerc,ek yasami ve dis duenyada goezlemlenebilen gerc,ek dogayi siire getirmistir. Ask, sarap, tabiat, hayattan zevk alma siirlerinin baslica konularidir. Siirlerinde dini ve tasavvufi konulara hic, yer vermemistir. Kullandigi dil, ac,ik, yalin ve ahenklidir. Edebiyatimizda sarki tueruenuen en oenemli ismidir. Siirlerini "Divan"inda toplamistir. BAGDATLI RUHI Ne zaman dogdugu konusunda kesin bir bilgi yoktur. Asil adi Osman'dir. Ayaz Pasa'nin bendelerinden olan babasi Bagdat'a gelerek goenuellue boeluege girmis, evlenmis, Ruhi orada dogmustur. Genc, yasinda siir yazmaga basladi. Iyi bir oegrenim goerdue. Tasavvuf uezerinde c,alisti. Farsc,ayi iyi oegrendi. Bagdat'a gelen birc,ok bilgin ve sanatc,ilarla goeruestue. Fuzuli ile tanisti, birc,ok yer gezdi. 1605 yilinda Sam'da oeldue. Gazellerinde kalender ruhunun, pervasiz askinin ve tasavvufi duesuencelerin derin izleri vardir. Terkib-i bentleriyle taninmistir. Siirlerini Divan'da toplamistir. IVAZPASAZADE ATAYI (AHI C,ELEBI), (? Edirne - 1438 ? Bursa), sair ve yazar. Haci Ivaz Pasa'nin ogludur. Ivaz Pasa, Bursa'yi Karamanoglu'nun huecumundan korumus, bu yuezden vezir olmus, sonra bir suephe uezerine goezlerine mil c,ekilmistir. II. Murad, daha sonra pasanin oglunu saraya almak istediyse de Atayi, babasinin basina gelenlerden dolayi bu istegi kabul etmeyip padisaha "Dirig" (uzak) redifli bir gazel sunarak niyetini bildirmistir. Latifi, Atayi'nin, Sueleyman C,elebi'nin kardesi oldugunu ileri suererse de Bursali Belig, zaman uyusmazligini ileri suererek bunu reddeder. Latifi'ye goere, c,ok iyi bir sair olan Atayi, "Guenes" redifli kasidelerin ilkini kaleme almis, buna Ahmed Pasa da bir nazire yazmistir. Mecmuat-uen Nezair (Nazireler Mecmuasi), Cami-uen-Nezair (Nazireler Derlemesi) gibi nazire mecmualarinda siirleri yer almis, Farsc,a siir de yazmistir. Divan'i oldugu soeylenirse de bulunamamistir. Anadolu'da Nesimi ve Kadi Burhaneddin'den sonra tuyug yazan yegane sairdir. Gazelde atasoezue kullanma gelenegini de Atayi baslatmistir. Faruk Kadri Timurtas, Eski Tuerkiye Tuerkc,esi adli kitabinda (Ist. 1977) sairin c,esitli mecmualarda yer alan 28 siirine ve 9 tuyuguna yer vermistir. 4. "Yek avaz, yek ahenk gazel" hakkinda bilgi edininiz. 4. Beyitleri arasinda konu birligi bulunan gazellere yek-ahenk gazel, her beyiti ayni muekemmellikte soeylenmis olan gazellere ise yek-avaz gazel denir. 5. "Irem Bagi, Cem, Ruestem, guel-buelbuel, serv (selvi), ejderha, bezm-i elest, lal, nigah, mah, gamze" imgeleri (mazmunlari) hakkinda divan siiri soezlueklerinden ya da imgelerle (mazmunlarla) ilgili baska kaynaklardan bilgi edininiz. 5. Irem Bagi: Ad'in oglu Seddad zamaninda Hafiz-i Sirazi zamaninda yapilmis essiz bahc,e . Irem, Havernak ve Babil bahc,eleri ile birlikte tasavvur edilebilir. Cennet bagi Ridvan'a benzetilir. Ruestem: Simurg'un kac,irip bueyuettuegue Cihan pehlivani. Neriman'in torunu Sam'in oglu. Sac,lari ve diger tueyleri beyaz dogdugundan Sam onu evlatliktan reddedip bir daga atar. Kahraman'i Katili ve Isfendiyari Oeldueruer. Iran'i Afrasyab'in elinden kurtarir. Zabilistan ve Seyistan onun elindedir. Dev cuesseli Keyhusrev ve Keykavus zamani Iran destan kahramanidir. Guel:Farsc,a'da buetuen c,ic,eklere guel denir. Guel-ue suri( Kirmizi c,ic,ek):Yani kirmizi guel. Buelbueluen kanini tasir. Guel-i susen (susam c,ic,egi): Yani zambaktir, askin zehridir. Guel-i nesrin (nesrin c,ic,egi): Yani yabani guelduer. Her yerde olabilen asktir. Guel-i rana (iki renkli c,ic,ek): Ya kirmizi-beyaz ya da genellikle sari- kirmizidir. Bu yanak yanaga gelmis asik ve masuku resmeder.Asik saridir hastadir, masuk kirmizidir. Tasavvufta guel ise Efendimiz (sav)i temsil eder. O'nun ter kokusu bile guel kokar c,uenki. Buelbuel: Guele konan boecegi almak ister. C,uenkue ac,tir, c,uenkue almazsa guel kurur. Buelbuel ac,ligini en c,ok tan vaktinde hisseder. Bu vakitte gueluen ac,masini, ac,ip da ic,indeki boecegi yemegi bekler. Gueller de bu vakitte ac,ilir. Buelbuel guelue goermezse askindan figan eder. Soeguet agacinin yapraklariyla c,adir gibi guelue oertmesi buelbuelue aglatir. Bu ses inleyis goeklere kadar c,ikar. Sesini guele duyurmak ic,in feryad eder. Ejderha: Divan siirinde sevgilinin sac,i, uzunlugu, siyahligi, oezellikle de kivrimli olusu bakimindan yilana benzetilir. Asiga goere sevgilinin zuelfuenue ac,ip yuezuenue rakibe goestermesi, yilanin seytana cennet kapisini ac,masi gibidir. Mah: Ay demektir. Sevgilinin yuezue olarak benzetilir. Lal: Yakut demektir. Sevgilinin dudaklari kirmizilik bakimindan lal'e benzetilir. Bezm-i elest: Ruhlarin aleminde buetuen ruhlarin toplanip Allah'in ben sizin rabbiniz degil miyim sorusuna "Bela(evet)" dedikleri yer. Gamze: Ok demektir. Sevgilin kirpikleri oka benzitilir. Nigah: Bakis demektir. Cem: Kadeh demektir. Ic,ine sarap konuldugu ic,in cam-i Cem olarak da kullanilir. Kirmiziligi bakiminda sevgilinin dudaklarina benzetilir. Serv (selvi): Selvi agaci olarak kullanilir. Sevgilinin boyuna benzetilir. 6. Guenuemuez sairlerinin, temasi "ask veya sevgili" olan siirlerinden oernekler bulunuz. Belirlediginiz siiri arkadaslariniza okumak uezere sinifa getiriniz. Kendinize de bir siir antolojisi olusturmak ic,in hazirlik yapiniz. Degisik doenemlere ait begendiginiz siirlerden beyit, doertluek vb. ni antolojinize yaziniz. 6. 7. XVIII. yuezyildaki "Tuerki-i Basit" hareketi hakkinda bilgi edininiz. 7. Tuerkc,e kelimelerle siir soeyleme gayreti XVI. yy'da Tatavlali Mahremi, Aydinli Visali, Edirneli Nazmi tarafindan olusturulmus bir akim, bir ekolduer. Bu uec, sairin oezellikle Tuerkc,e kelimeleri kullanarak yeni bir akimi ortaya attiklari goeruelmekteydi. Ancak yapilan son c,alismalar aslinda Tuerki-i basit diye bir akimin olmadigini bunun Mahallilesmenin bir baslangici oldugunu ortaya koymustur. 8. "Tuti-i mucize guyem ne desem laf degil" soezleriyle baslayan sarkiyi sinifta dinlemek uezere hazirlik yapiniz. 8. 9. Sinifta doert gruba ayriliniz. Grup soezcuenuezue sec,tikten sonra asagida adi yazilan sairlerin yay ayrac, ic,inde belirtilen eserleri hakkinda bilgi edininiz. Daha sonra sec,tiginiz siiri "ses akisi, soeyleyis, ritim ve ses benzerlikleri" yoenuenden inceleyiniz. Grup olarak tespitlerinizi, tahtaya oenceden c,izeceginiz tablo uezerine yazarak doert siirin ahenk yoenuenden benzer ve farkli oezelliklerini siralayiniz. o Fuzuli (Begendiginiz bir gazeli) Mende Mecnundan fuezun asiklik isti'dadi var Asik-i sadik menem Mecnunun ancak adi var Hasilim yoh ser-i kueyunda beladan gayri Garazim yoh reh-i askinda fenadan gayri Eyle sermestem ki idrak etmezem duenya nedir Men kimem saki olan kimdir mey ue sahba nedir Dest busi arzusiyle ger oelsem dustlar Kuze eylen topragim sunun aninla yare su Ya rab bela-yi ask ile kil mueptela meni Bir dem bela-yi asktan etme cueda meni Yilda bir kurban keser halk-i alem iyd ic,uen, Dem be dem saat be saat men senuen kurbaninam. o Mehmet Emin Yurdakul (Birak Beni Haykirayim) Ben en hakir bir insani kardes sayan bir ruhum; Bende esir yaratmayan bir Tanri'ya iman var; Pac,avralar altindaki yoksul beni yaralar; Mazlumlarin intikami olmak ic,in dogmusum. Volkan soener, lakin benim alevlerim eksilmez; Bora gec,er, lakin benim koepueklerim kesilmez. Birak beni haykirayim, susarsam sen matem et; Unutma ki sairleri haykirmayan bir millet, Sevenleri toprak olmus oeksuez c,ocuk gibidir; Zaman ona kan damlayan dislerini goesterir, Bu zavalli suerue ic,in ne merhamet, ne hukuk; Yalniz bir sert bakisli goez, yalniz agir bir yumruk!.. o Faruk Nafiz C,amlibel (C,oban C,esmesi) Derinden derine irmaklar aglar, Uzaktan uzaga c,oban c,esmesi, Ey suyun sesinden anliyan baglar, Ne soeyler su daga c,oban c,esmesi. "Goeynuenue Sirin'in aski sarinca Yol almis hayatin ufuklarinca, O hizla daglari Ferhat yarinca Baslamis akmaga c,oban c,esmesi..." O zaman basindan askindi derdi, Mermeri oyardi, tasi delerdi. Kac, yanik yolcuya soguk su verdi. Degdi kac, dudaga c,oban c,esmesi. Vefasiz Asli'ya yol goesteren bu, Kerem'in sazina cevap veren bu, Kuruyan goezlere yas goenderen bu... Sizmadi topraga c,oban c,esmesi. Leyla gelin oldu, Mecnun mezarda, Bir susuz yolcu yok simdi daglarda, Atesten kizaran bir guel arar da, Gezer bagdan baga c,oban c,esmesi, Ne sair yas doeker, ne asik aglar, Tarihe karisti eski sevdalar. Beyhude seslenir, beyhude c,aglar, Bir sola, bir saga c,oban c,esmesi... o Orhan Veli Kanik (Kapali C,arsi) Giyilmemis c,amasirlar nasil kokar bilirsin, Sandik odalarinda; Senin de duekkanin oeyle kokar iste. Ablami tanimazsin, Huerriyette gelin olacakti, yasasaydi; Bu teller onun telleri, Bu duvak onun duvagi iste. Ya bu c,amurdaki kadinlar? Bu mavi mavi, Bu yesil yesil fistanli... Geceleri de ayakta mi dururlar boeyle? Ya bu pembezar goemlek? Onun da bir hikayesi yok mu? Kapali C,arsi diyip gec,me; Kapali C,arsi, Kapali kutu 10. Sinifta kullanmak uezere Osmanlica soezluek getiriniz. 10. 11. Sevdiginiz birini siirle anlatmak isteseydiniz onun guezelliklerini soez sanatlariyla anlatmayi mi yoksa dogrudan ifade etmeyi mi tercih ederdiniz? Nedenleriyle ac,iklayiniz. 11. Dogrudan anlatmak anlatacagimiz durumu ve guezelligi basitlestirir. Eger yapabiliyorsak sanatli yapmaliyiz ki kelimelerimizle guezellik uyum saglasin. Siradanliktan c,ikip estetik oezellik kazansin. 12. Siirlerde ve sarkilarda kullanilan benzetmeler, genellikle nelerle ilgilidir? Nedenlerini oernekler vererek ac,iklayiniz. 12. Genellikle sevgilinin guezellik unsurlari benzetilir. Bu benzetmelerde c,evremizde bulunan nesne, kavram ya da olaylardir. Boeyle yapilmasindaki en bueyuek neden siire sanatsal oezellik kazandirmaktir. INCELEME 1. metin GAZEL Soeylemez kuesmis bana canane soeylen soeylesuen N'eyleduem ol yar-i ali-sane soeylen soeylesuen Naz ile gueftare gelmezse helak eyler beni Ol cefa vue c,evri bi-payane soeylen soeylesuen Derd-i aski gayridan sorman ne bilsuen c,ekmeyen Ani yine asik-i nalane soeylen soeylesuen Har zahmindan neler c,ekdueguemi guel-zarda Bagban-i buelbuel-i giryane soeylen soeylesuen Bakiya dil durmasun gueftara takat var iken Vaktiduer ol husrev-i devrane soeylen soeylesuen Baki Baki Divani hzl.: Sebahattin KUeC,UeK Guenuemuez Tuerkc,esiyle Sevgili soeylemez (olmus), bana kuesmues (kendisine) soeyleyin, (bana) soeylesin (benimle konussun), O sani yuece sevgiliye soeyleyin (kendisine) ne yaptim, (bir sey mi yapmisim, yaptiysam) soeylesin. Naz ile (naz edip de), (nazli nazli) konusmaya baslamazsa beni helak eder (oeldueruer), O cefasina ve c,evrine sinir olmayana (sevgiliye) soeyleyin, (bana) soeylesin (benimle konussun) Ask derdini baskasindan sormayin; c,ekmeyen nereden bilsin, Siz onu (ask derdini) yine inleyen asiga soeyleyin (sorun da) o size soeylesin (anlatsin). Guel bahc,esinde (gueluen) diken(inin) yarasindan neler c,ektigimi, Aglayan buelbuel bahc,ivanina (o guelue kaniyla besleyip yetistiren bahc,ivan buelbuele) sorun (da) o size anlativersin (Benim c,ektiklerimi o da c,ekmistir, iyi bilir.). Ey Baki! Dil (zeban, goenuel) durmasin (karsi koymasin, direnip durmasin) (konusmaya kalkismasin), gueftare (soeze, konusmaya) takat (derman) var iken, Vaktidir (tam zamanidir), o devranin padisahina soeyleyin, soeylesin (benimle konussun). 1. a. Okudugunuz siiri ahenk unsurlari (ses akisi, soeyleyis, ritim, ses benzerligi) ac,isindan inceleyiniz. Tespitlerinizi asagiya yaziniz. Ses akisi (aliterasyon, asonans): Ses akisi saglayan soezcuekler vardir. S ve n sesleri aliterasyon ue sesi ise asonans oalrak kullanilmistir. Soeyleyis oezelligi : Ahenkli bir soeyleyise sahiptir. Oezellikle kafiye ve ic, seslerdeki soezcuekler bu siire soeyleyis guezelligi katmistir. Ritim (ac,ik ve kapali hecelerin soeylenisi): Aruz oelc,uesue ile yazildigi seslerin ac,ik kapali olusu oenemlidir." Nalan, ali-sane , canane, bi-payane " gibi soezcueklerde ac,ik ve kapali heceler bulunmaktadir. Bu sekliyle de aruzun tutmasi ve uygulanmasi ic,in oenemlidir. Ses benzerlikleri (kafiye): Kafiyeli yazilmistir. Ilk beyit kendi arasinda diger beyitlerinde ikinci dizeleri arasinda kafiye vardir. "soeylen soeylesuen" soezcuekleri redif , "ane" sesi ise zengin kafiye olarak kullanilmistir. b. Konusmadaki vurgu ve tonlamayla beyitlerdeki ses ve soeyleyis arasinda nasil bir iliski kurulabilecegini ac,iklayiniz. b. Konusmada vurgu ve tonlama hayatin normal akisi ic,inde olurken siirin ic,indeki tonlama ayni olmaz ve ayni degerlendirilmez. Siirde nasil olur da daha etkileyici tonlamayla okurum diyerek siir anlamlandirilmalidir. 2. a. Asagidaki siirin bestelenmis halini sinifta Baris Manc,o veya baska bir sanatc,inin sesinden dinleyiniz. a. b. Daha sonra siiri okuyunuz. Siirdeki her birimin ses ve duygu yoenuenden size hissettirdiklerini ac,iklayiniz. b. Cevabi size kalmis... GAZEL Tuti-i mucize-guyem ne desem laf degil Cerh ile soeylesemem ayinesi saf degil Ehl-i dildir diyemem sinesi saf olmayana Ehl-i dil birbirini bilmemek insaf degil Yine endise bilir kadr-i duer-i gueftarim Ruezgar ise deni dehr ise sarraf degil Girdi miftah-i der-i genc-i ma'ani elime Aleme bezl-i gueher eylesem itlaf degil Levh-i mahfuz-i sunandir dil-i pak-i Nef'i Tab'-iyaran gibi duekkanc,e-i sahhaf degil Nef'i Guenuemuez Tuerkc,esiyle Mucize gibi soez soeyleyen -tatli dilli- bir papaganim; ne soeylesem bayagi soez degildir. C,arh (felek) ile soeylesemem, onun aynasi (kalbi) saf (temiz) degildir. Bagri tertemiz olmayana goenuel ehlidir diyemem. Goenuel ehillerinin birbirlerini bilmemesi insafli bir davranis, bir is degildir. Her ne kadar zamane (ruezgar) alc,ak ve duenya kiymet bilmez ise de Soezuemuen incisinin degerini yine duesuence bilir, tanir. Manalar hazinesinin kapisinin anahtari elime gec,ti; Aleme -bol bol- inci sac,sam, bunlara bosuna harcanmis goezueyle bakilamaz. Nef'i'nin temiz kalbi, siirin levh-i mahfuzudur. Dostlarinki gibi kuec,uecuek bir sahaf (kitapc,i) duekkani degildir. c. Bestelenmis halini dinlediginiz Nef'i'nin siirinde oldugu gibi Baki'nin gazelinde de ses benzerligi ve anlam yoenuenden buetuenluek (grup) olusturan birimler var midir? Varsa bunlari belirleyiniz. Bu birimlerin adini ve oezelliklerini siralayiniz. Ayrica her birimin, diger birimlerle ses ve anlam yoenuenden iliskisini belirtiniz. c. Her iki gazelinde kendi ait ses ve soeyleyis oezellikleri olmakla birlikte bunlarin ortak oezellikleri vardir. Nazim birimleri beyit olmasi, oezellikle oelc,uelerinin aruz oelc,uesue olmasi kafiye ve rediflerinin olmasi bu siirleri estetik ac,idan bir farklilik kazandirmistir. 3. a. Gazel nazim sekli hakkinda edindiginiz bilgileri arkadaslarinizla paylasiniz. a. GAZEL Divan siirinde; c,ok yaygin olarak kullanilan bir nazim seklidir. Aruz oec,luesueyle yazilir. Birinci beyit kendi arasinda kafiyeli, diger beyitlerin birinci misralari serbest, ikinci misralari birinci beyit ile kafiyelidir. Kafiye duezenini sematik olarak belirtmek gerekirse aa / ba / ca / da / ea / fa seklinde ifade etmek muemkuenduer. Gazellerde beyitler arasinda mana birligi olabilecegi gibi, her beyit ayri bir konuyu islemis de olabilir. Gazellerde ask duygulari, sarap alemleri, tabiat guezellikleriyle birlesmis bir sekilde, canli ve akici bir ueslupla dile getirilir. Gazelin ilk beyitine matla, son beyitine makta adi verilir. Matla beyitinden sonra gelen beyite huesn-i matla, makta beyiti'nden bir oenceki beyite ise huesn-i makta denir. En guezel beyitine beyt'uel gazel, beyitleri arasinda konu birligi bulunan gazellere yek-ahenk gazel, her beyiti ayni muekemmellikte soeylenmis olan gazellere ise yek-avaz gazel denir. Misra sonlarindaki kafiyelerden ayni olarak misra ic,lerinde de kafiye bulunan gazellere musammat gazel adi verilir. Degisik konularda yazilmis olmakla beraber, gazeller genellikle birer ask siirleridir. Sevgi bitmez tuekenmez temasidir. Gazellerin isimlendirilmeleri ya rediflerine goere veya ilk misralarina goere olur. Ayri kelime halinde redifleri olan gazeller bu rediflerine goere, olmayanlar ise ilk misralarina goere adlandirilir. Divan edebiyatinin en yaygin kullanilan nazim bic,imidir. Oenceleri Arap edebiyatinda kasidenin tegazzuel adi verilen bir boeluemue iken sonra ayri bir bic,im halinde gelismistir. Gazelin beyit sayisi 5-15 arasinda degisir. Daha fazla beyitten olasan gazellere mueyezzel ya da mutavvel gazel denilir. b. Kitabinizda okudugunuz Baki'nin siirini, yapi oezellikleri yoenuenden incelemek ic,in asagidaki sorulari cevaplayiniz (Bu inceleme ic,in 9. sinif II. Uenite "Siir Inceleme, Siirde Yapi" boeluemuende oegrendiginiz bilgilerinizden yararlaniniz.). Nazim birimi ve sayisi Beyit - 5 birim Uyak duezeni aa, ba, ca, da, ea Ilk ve son beyitlerinin adi Ilk beyit: MatlaSon beyit: Makta Sairin adinin gec,tigi birim Mahlas beyti(Sah beyit) c. Okudugunuz siirin, gazel nazim seklinin oezellikleriyle benzerlik goesterip goestermedigini belirtiniz. c. Gazel nazim sekli ile benzerlik goestermektedir. c,. o Okudugunuz siiri meydana getiren birimlerin ortak paydasi ne olabilir? Bu sorunun en kisa ve kesin ifadesinin "tema" olarak degerlendirilip degerlendirilemeyecegini tartisiniz. Ulastiginiz sonucu soezlue olarak ifade ediniz. o Bu siiri meydana unsurlar beyittir ve bu beyitlerdeki ortak payda kesinlikle temadir. o Okudugunuz siirde beyitlerin ve siirin temasini asagidaki sema uezerinde yaziniz. Gazelin temasi 1. beytin temasi: Felekten sikayet 2. beytin temasi: Goenuel ehlinden sikayet 3. beytin temasi: Soezuen oenemi, degeri 4. beytin temasi: Sairin etkili soez soeyledigi (Kendi siiri oever) 5. beytin temasi: Nef'i'nin kalbinin temizligi ile dostlarin kalbinin durumu o Beyitlerin ortak bir tema etrafinda birleserek bir buetuenluek olusturup olusturmadiklarini belirtiniz. Beyitler arasinda ortak bir tema bulunmuyor ki zaten genel olarak gazeller her beyitte farkli konulari isler. 4. a. Osmanli Devleti'nin XVI. yuezyildaki siyasi, sosyal ve kueltuerel durumu hakkinda edindiginiz bilgileri arkadaslariniza aktariniz. a. b. XVI. yuezyil divan sairlerinden Baki ve Zati'nin asagidaki beyitlerini okuyunuz. Ferman-i aska can iledir inkiyadimiz Huekm-i kazaya zerre kadar yok inadimiz. Bas egmeziz edaniye duenya-yi dun ic,uen Allah'adir tevekkueluemuez itimadimiz Baki Guenuemuez Tuerkc,esiyle [Askin buyruguna canla basla boyun egeriz. Kazanin huekmuene (Allah'in emrine) zerrece inadimiz yoktur (direnmeyiz). Sefil duenya ic,in asagilik kisilere bas egmeyiz (Eyvallah etmeyiz.). Tevekkueluemuez Allah'adir, Allah'a gueveniriz.] Ac,ilup guel kalmasa hergiz ne gam-i buelbuel ne gam Cam guel Zati suerahi kulkul-i buelbuel yiter Zati Guenuemuez Tuerkc,esiyle [Guel ac,ilsa; buelbueluen gami kalmasa, gam c,ekmeye degmez. Zati, guel olarak (guel renkli sarapla dolu) kadeh; buelbueluen nagmesi olarak da sarabin suerahiden doekueluerken c,ikardigi ses yeter.] Baki ve Zati'den alinan yukaridaki iki beyitte sairlerin, nasil bir soeyleyisi c,agristirdiklarini belirtiniz. c. Baki ve Zati'den okudugunuz beyitlerin temalarini soeyleyiniz. Baki'nin, tamamini okudugunuz gazelinin temasini da dikkate alarak bu yuezyilda divan siirinin genel durumunu belirleyiniz. Divan siirinin XVI. yuezyilda kazanmis oldugu bu soeyleyis oezelliginin (coskulu, kendine guevenen sesinin) Osmanli Devleti'nin o yuezyildaki yapisiyla nasil bir baglantisinin oldugunu ac,iklayiniz. c. Baki'nin siirinin temasi "Tevekkuel" Zati'nin siirinin temasi "Guel ile Buelbuel" duer. 16. Yuezyil Osmanli'nin Yuekselme doenemidir. Bu doenemden oence Osmanli sairleri kendilerine Iran ve Arap sairlerini oernek alirlarken bu doenemde rtik onlar kadar guezel siir yazdiklarini duesuenmeye baslamislardir. Bu gueven Osmanlinin siyasi yapisiyla da ilgilidir. 5. a. "Yek ahenk ve yek avaz gazel" hakkinda edindiginiz bilgileri arkadaslariniza aktariniz. a. Beyitleri arasinda konu birligi bulunan gazellere yek-ahenk gazel, her beyiti ayni muekemmellikte soeylenmis olan gazellere ise yek-avaz gazel denir. b. Kitabinizda okudugunuz gazelin birinci beytinde sair, "sani yuece" diyerek yuecelttigi sevgilisinin askiyla yanarken onun neden kuestueguenue bilmedigini soeylueyor. Bu durumun, onu kahrettigini, barismak istedigini belirtiyor. Bu duygularini beyitteki "kuesmues bana canane, ol yar-i ali-san, soeylen soeylesin" gibi kelime gruplariyla dile getiriyor. Sairin ayni duyguyu diger beyitlerde de farkli kelimelerle dile getirip getirmedigini tartisarak sonucu her beyit ic,in birer cuemleyle ifade ediniz. b. 2. beyitte cevrinde ve cefasinda sinir olmayan sevgili diye oeverek 3. beyitte ask acisini yine ask acisi c,eken asik sorun diyerek 4. beyitte gueluen dikeninden neler c,ektigini guel bahc,ivanina sorun diyerek 5. beyitte ic,inde bulundugu durumu devrin sultanina soeylesin diyerek durumu izah etmistir. c. Baki'nin gazelinin tueruenue, uygun kutucugu isaretleyerek belirtiniz. yek ahenk gazel xx yek avaz gazel 6. Gazelin doerduencue beytinde "har-i zahm (yaranin dikeni)" kelime grubundaki kelimeler size neyi ifade ediyor? Bu kelimelerin, gerc,ek anlamlariyla kullanilip kullanilmadigini ac,iklayiniz. Gerc,ek anlamiyla kullanilmayan diger kelimeleri de siz bulunuz. 6. Burada kullanilan kelimeler mecaz anlamli kelimelerdir. 7. a. Guel-buelbuel imgesi hakkinda edindiginiz bilgileri arkadaslarinizla paylasiniz. a. Guel ile buelbuel hikayesi ile ilgisi ask hikayesi aklimiza gelmektedir. Fuzuli'nin guel ve buelbuel oeykuesue soeyle: Guel, su ihtiyacini buelbueluen kani ile karsilamaktadir. Buelbuel ask sarkilariyla kendinden gec,erken, guel "naz" uykusundan uyanip buelbueluen kanini ic,er. Buelbuel asik, guel masuktur. Guel, asiginin kendisi ugruna ne kadar fedakarliga katlanabilecegini, nelerden vazgec,ebilecegini goermek ic,in oence buelbueluen dalina konmasina izin verir. (Hele bi bakalim fasli; avcinin tuzagi) Sonra buelbueluen (asigin) kendinden gec,misliginden yararlanarak dikenlerini batirip buelbueluen yueregini/bagrini kanatir. Buelbueluen kanini emen guel, goncalarini onun kanini kullanarak yapar; renk katar, koku katar. Gueluen goncasini "guel" yapan, buelbuelduer. b. Gazelin doerduencue beytinde, "har-i zahm, guelzar, bagban-i buelbuel-i giryan" kelime ve kelime gruplari sizde neleri c,agristiriyor? Bu kelime gruplariyla kisa bir oeykue yaziniz. b. Cevabi size kalmis... c. Oeykuenuezue sinifta arkadaslariniza okuyunuz. Sinifta okunan oeykuelerden en guezel uec, eseri sec,iniz. Bu oeykueleri sinif panosunda sergileyiniz veya okul gazetenizde yayimlatiniz. c. c,. Siirin her beytinde ortak kullanilan bir imge olup olmadigini belirtiniz. c,. Hemen hemen her beyitte kullanilan ortak mazmunlar vardir. Devrin sultani, guel bahc,ivani, cevr ue cefa gibi benzetme ve terkipler imge olarak birc,ok divan sairi tarafindan kullanilmaktadir. d. Siirde gec,en bu kelime gruplarinin olusturdugu "guel-buelbuel" imgesinin disinda diger imgeleri de siz bulunuz. Guenuemuez sarkilarinda ayni imgelerin nasil kullanildigina oernekler veriniz. d. 8. Sair, doerduencue beyitte "har-i zahm"i neye benzetiyor? Buelbuelue kime benzetiyor? Sairin, aslinda guel ve buelbuel ile kastettigi kimlerdir? Bu sanatin adini belirterek diger beyitlerdeki soez sanatlarini da bulup ac,iklayiniz. 8. Har-i zahm dedigi sevgilinin bakislaridir. Buelbuel dedigi ise asigin kendisi olup guel de sevgilidir. Guel ile buelbuel kastettigi ise asigin kendisi ile sevgilidir. Bu sanatin adi benzetmedir. 9. Sair, sizce duygularini, duesuencelerini nic,in imgeler (mazmunlar) ve soez sanatlariyla anlatmistir? Bunlarin gazeli okurken size neler hissettirdigini, goezuenuezuen oenuende neleri canlandirdiklarini siirden oerneklerle ac,iklayiniz. 9. Imgeler ve soez sanatlari eseri daha etkileyici kilan unsurlardir. Sair bu yoluyla siirine hem kalici hem de estetik anlayisi ortaya koyarak sanatsal yaraticiligi goestermektedir. 10. Iskender Pala'nin "Divan Siiri Soezluegue" adli eserinden alinan asagidaki boeluemue okuyunuz. Huesrev (Huesrev) : Huesrev ue Sirin adli mesnevideki erkek kahramanlardan biri. Iran sahlarindan birkac,i ayni adla anilirsa da ic,lerinden en meshuru budur. Ayrica kelime "padisah" anlaminda da kullanilmistir. Boeylece huesrevani, huesrevi, huesrevane gibi kelimeler olusturulmustur. Huesrev, Nusirevan'in torunudur. Sasaniyan suelalesinden bir padisah olup "Perviz" lakabiyla bilinir. Perviz, balik demektir. Bu padisah baligi c,ok severmis. 589 yilinda tahta gec,mis olup Ermeni prensesi Sirin'e olan aski dillere destan olmus ve artik gerc,ek kisiligi etrafinda birc,ok rivayetler uydurularak efsanevi bir kisilige bueruenmuestuer. Sevgilisi ic,in Kasr-i Sirin'i yaptirmistir. Huesrev-i Perviz'in, Genc-i Sayegan, Genc-i Badaver gibi adlarla anilan 7 hazinesi varmis. Edebiyatimizda tarihi kisiliginden c,ok efsanevi kisiligiyle soez konusu edilir. Ferhat ile Sirin veya Huesrev ue Sirin adli mesnevilerde vuslata eren bir asik olarak ele alinir. Yine huesrev kelimesinin "padisah" anlamiyla da kelime oyunlarina konu olur. Telmih, tenasuep ve tevriye yoluyla da birc,ok beyitte anilir. Yukarida soezue edilen efsanevi kisiligin okudugunuz gazelde adinin gec,tigi beyti bulunuz. Sair, bu efsanevi kisiden siirinde nic,in soez etmis olabilir? Bunun siire katkisini belirtiniz. 10. Soezue edilen beyit: Bakiya dil durmasun gueftara takat var iken Vaktiduer ol husrev-i devrane soeylen soeylesuen Bunu soeylemesinin nedeni yukaridaki ac,iklamada goestermistir ki bize ask konusunda dillere destan olmus padisah oldugu ic,in sair kendi siirinden ondan bahseder bu yolla kendi askinin da o boyutta oldugunu dile getirmis oluyor. 11. XVI. yuezyilda kendi sahasinda gelisimini suerdueren halk edebiyati saz sairleri de divan edebiyatindan etkilenmislerdir. Ancak dil yine de halkin kullandigi sade, anlasilir bir dildir. XVI. yuezyilin uenlue saz sairlerinden Kul Mehmet Pasa'nin asagidaki doertlueklerini okuyunuz. Behey ela goezlue canim, Kerem eyle, benden kac,ma Kul olmaga geldim sana Sakin yadlar ile yatma Goenuel tahtinda sultanim Gamzen okun bana atma Kul olmaga geldim sana Kul olmaga geldim sana Kul Mehmet Pasa Kul Mehmet Pasa'nin kosmasinda anlayamadiginiz kelimeler oldu mu? Bu kosma, o doenemde de toplumun her kesimi tarafindan anlasilabilmis midir? Baki'nin gazelini, Kul Mehmet'in kosmasiyla dili, anlatimi, imgeleri ac,isindan karsilastirarak tespitlerinizi asagidaki tabloya kisaca yaziniz. Oelc,uetler Gazel Kosma Farkliliklar Kullanilan Dil Arapc,a ve Farsc,a kelimeler fazla Sade dille yazilmis Dil ve soeyleyis farkliligi Anlatim Sanatli ve sueslue bir anlatimi var Sade halk soeyleyisleri kullanilmis Soeyleyis farkliligi var. Imgeler Kaliplasmis imge ve mazmunlar var. Kaliplasmis imge mazmunlar var. Gamze, kerem gibi mazmunlar ortak olarak kullanilmaktadir. Farklilik yok. Tabloya yazdiginiz tespitlerden ve Osmanli Devleti'nin XVI. yuezyildaki kueltuerel yapisiyla ilgili edindiginiz bilgilerden yararlanarak divan siirinin hedef okuyucusunu belirleyiniz. Divan siirinin hedef kitlesi yueksek zuemre diye bilinen okumus ve medrese egitimi goermues kimselerdir. 12. a. Siirde gec,en "canan, ali-san, gueftar, bi-payan, nalan, nar, zahm, giryan" kelimelerinin hangi dile ait oldugunu Osmanlica soezluege bakarak soeyleyiniz. Gazelde bu kelimelerin nic,in kullanildigini tartisiniz. Sonuc,lari tahtada siralayiniz. Bu sonuc,lardan ve beyit esasina dayali olarak yazilan gazel nazim sekli hakkinda edindiginiz bilgilerden yola c,ikarak divan siirinin geldigi kueltuerle (gelenekle) ve toplumla iliskisini ac,iklayiniz. a. O kelimeler dilimize Arapc,a ve Farsc,adan gec,mistir. Bu kelimelerin kullanilmasi gazelin oezelligi ile ilgilidir c,uenkue gazel ask, sevgi, kadin ve saraptan bahseder. Geldigi kueltuer ve toplum arasinda siki bir iliski vardir. C,uenkue Osmanli toplumunda da sanat anlayisi olarak 13. Yuezyildan beri bir etkilesim goeruelmektedir. b. Okudugunuz siirin, hangi gelenekte yazildigini belirtiniz. b. Divan siir gelenegi ile yazilmistir. 13. Gazelde islenen ask temasi evrensel midir? Sairin, ask temasini anlatirken askini ve sevgilisini yueceltmek, yuekseltmek ic,in soyut kavramlardan (imgelerden) nasil yararlandigini ac,iklayiniz. 13. Temasi evrenseldir. Sair aski ve sevgilisini anlatirken ona ask konusunda gelenekten yer edinmis olan guel buelbuel ve Huesrev gibi kelimeleri kullanarak askinin yueceligini ve bueyueklueguenue anlatmistir. 14. Okudugunuz gazelde sairin temayi anlatmak ic,in kullandigi imge ve kelimeleri asagiya siralayarak bunlarin nasil bir buetuenluek olusturduklarini ac,iklayiniz. 14. Guel- buelbuel, Huesrev, zahm, har gibi kelimeler kullanmistir. Bu kelimeler tenasuep sanati olusturarak bir buetuenluek meydana getirir. Mesela guel varsa buelbuel vardir yine buelbuel varsa da diken yani har da vardir. o Yaptiginiz ac,iklamadan hareketle asagida verilen yargidaki noktali yerlere uygun kelimeleri yaziniz. o DIVAN SIIRI; tema etrafinda, imge ve kelimelerle kendine oezgue bir zevk ve anlayis c,evresinde olusturulmustur. 15. a. Gazelde anlatilanlarin (sevgili, ask, guel bahc,esi, guel-buelbuel imgesi vb.) oldugu gibi yasanmasinin muemkuen olup olmadigini tartisiniz. Sonuc,lari siralayiniz. a. Muemkuen degildir. b. Siraladiginiz sonuc,lardan hareketle siirde goezlemin, izlenimin, sezginin, kisisel duyarliligin oenemini ac,iklayiniz. b. Siiri siir yapan seyler kesinlikle sairin goezlemi, sezgisi ve duygularidir. Bunlar olmadan ortaya pek bir sey koymak muemkuen degildir. 16. Siirde yan anlamiyla kullanilan kelimeleri bulunuz. Gazelin, yan anlam bakimindan zengin olup olmadigini ac,iklayiniz. 16. 17. Asagidaki siiri okuyunuz. SEN SEN SEN Bir dag basi yalnizligi yasiyorum yeniden, Dag basi yalnizligi oeluemden beter. Hic, kimse aramasa sormasa beni Sen gelsen yeter. Huzur ellerinin guezelligindedir. Goezlerin karsimda bir mutluluk denizi. Her sabah soframizda ekmegimizi Sen boelsen yeter. Yueregim seninle yaylalar kadar serin. Ne bir c,izgi hasret ne bir nokta gam... Yayla dumani gibi goezlerime her aksam Sen dolsan yeter. Bende c,aresizlik, sonsuz koerdueguem. Bende sabir, bende naz... Guenduezden vazgec,tim duesuemde biraz Bir yuez goeruemluegue sen olsan yeter. Duymasa hic, kimse sair goenluemuen Sende karar kildigini. Ve ic,imin serha serha yarildigini Sen bilsen yeter. Bir guen duysan bittigimi, tuekendigimi. C,ikip gelsen uzaklardan, korkulu, uerkek... Bir incecik dal gibi uestueme titreyerek Egilsen yeter. Yavuz Buelent BAKILER a. Baki'nin gazelinde dile getirilen duygu ve duesuencelerin guenuemuez sairlerinden Yavuz Buelent Bakiler'in okudugunuz siirinde de ele alinip alinmadigini ac,iklayiniz. a. Ayni temayi islemistir. Ikisi de aski ve sevgiliyi elalmistir. b. Oenceden bulup sinifa getirdiginiz, guenuemuez sairlerinden birine ait, temasi "ask ve sevgili" olan siirlerden birini okuyunuz. b. 18. Baki'nin gazelini ilk okudugunuzda neler hissettiginizi asagiya bir paragraf seklinde yaziniz. Cevabi size kalmis.... Gazeli bir kez daha okuyunuz. Acaba, sairin siire yuekledigi anlamla sizin hissettikleriniz arasinda benzerlik olabilir mi? Duesuencelerinizi ac,iklayiniz. Cevabi size kalmis.... 19. Baki'nin gazelini, kitabinizda okudugunuz Destan Doenemi siirlerinden bir kosukla karsilastiriniz. Sonuc,lari asagiya yaziniz. Oelc,uetler Gazel Kosuk Benzerlikler Farkliliklar Tema Ask, kadin sarap Ask xxxx Nazim Birimi Beyit Doertluek Dil ve Anlatim Arapc,a ve Farsc,a kelimelerde dolu kaliplasmis bir anlatima sahip Yabanci etkilerden uzak sade bir dile yazilmistir. 20. a. Baki hakkinda edindiginiz bilgileri arkadaslariniza aktariniz. a. BAKI (1526- 1600) Iyi bir medrese egitimi goermues, medreselerde hocalik yapmis ve kadilik goerevlerinde bulunmustur. Siirlerinde dine, tasavvufa yer vermemistir. Ask, doga, duenya zevki, hayattan tat alma ve devrinin ihtisami, siirlerinde yer alan baslica konulardir. Gazel tueruenuen taninmis sairlerindendir. Dili kullanmada son derece basarilidir; ahenkli, akici, zevkli bir dili vardir. Divan siirini, Arap ve Iran siiri seviyesine getirmistir. Sultanu's Suara (sairler sultani) olarak bilinir. Baki Eserleri -Divan -Kanuni Mersiyesi: Sairin, Kanuni'nin oeluemuenden duydugu uezuentueyue dile getiren, terkib-i bent bic,iminde yazdigi siiridir. -Fezail-i Mekke: Mekke'nin faziletlerinin anlatildigi, c,eviri bir yapittir. b. Okudugunuz gazelden ve Baki hakkinda edindiginiz bilgilerden yola c,ikarak eserle sair arasindaki iliskiyi ac,iklayiniz. Baki'nin fikri ve edebi yoenue hakkinda c,ikarimlarinizi asagidaki semaya yaziniz. b. Sairi ile siiri arasinda bir bag vardir. Baki Din disi konulara yer vemistir. Akici bir dili vardir. Gazel tuerueyle uenlenmistir. Sultanu's-Suara olarak bilinir. Kategorisi: [17]10.Sinif Edebiyat Kitabi Cevaplari (Firat Yayincilik) Etiketleri: [18]10 edebiyat 3.uenite divan siiri gazel o [19]10.sinif edebiyat kitabi cevaplari firat yayincilik o [20]firat yayincilik 2012-2013 o [21]firat yayincilik edebiyat cevaplari o [22]firat yayinlari edebiyat cevaplari o [23]tuerk edebiyati kitabi sayfa 120-121-122-123-124-125-126-127 arasi cevaplari Yorumlara Kapali. << [24]10.Sinif Tuerk Edebiyati Firat Yayincilik 3.Uenite:Oegretici Metinler (Sayfa:115,116,117,118,119) [25]10.Sinif Tuerk Edebiyati Firat Yayincilik 3.Uenite:Divan Siiri-Kaside (Sayfa:128,129,130,131,132,133) >> Okul Dersleri * [26]9.Sinif Dil ve Anlatim Konulari * [27]9.Sinif Tuerk Edebiyati Konulari * [28]10.Sinif Dil ve Anlatim Konulari * [29]10.Sinif Tuerk Edebiyati Konulari * [30]11.Sinif Dil ve Anlatim Konulari * [31]12.Sinif Tuerk Edebiyati Konulari * [32]12.Sinif Dil ve Anlatim Konulari Deneme Sinavlari * [33]LYS Tuerk Edebiyati Deneme Sinavlari * [34]YGS Tuerkc,e Deneme Sinavlari Diger Baglantilar * [35]Yazar Eser Eslestirme (Flash Animasyon) * [36]Okul Panosu / Duvar Gazetesi * [37]Ders Etkinlikler (Sinif Ic,i C,alisma) * [38]Edebiyat Videolari * [39]Edebiyat Zuemre Tutanaklari * [40]Yillik Planlar Yillik Planlar * [41]Yillik Planlar + [42]2012-2013 Tuerk Edebiyati Yillik Planlari + [43]2012-2013 Dil ve Anlatim Yillik Planlari Sitemizi Imler misiniz? Ara Ara_______________ Arama Yap Ders Etkinlikleri * [44]9.Sinif Tuerk Edebiyati Kitabi Cevaplari (Firat Yayincilik)(2012-2013) * [45]9.Sinif Dil ve Anlatim Kitabi Etkinlikleri (Karizma Egitim Yayinlari)(2012-2013) * [46]10.Sinif Tuerk Edebiyati Kitabi Cevaplari (Firat Yayincilik)(2012-2013) * [47]10.Sinif Tuerk Edebiyati Kitabi Cevaplari (Zambak Yayinlari)(2012-2013) * [48]10.Sinif Dil ve Anlatim Kitabi Cevaplari (Zambak Yayinlari)(2012-2013) Edebiyat * [49]Edebiyat + [50]Cumhuriyet Edebiyati + [51]Milli Edebiyat + [52]Servet-i Fuenun - Fecr-i Ati Edebiyati + [53]Tanzimat Edebiyati + [54]Divan Edebiyati + [55]Halk Edebiyati + [56]Islamiyet Oencesi Tuerk Edebiyati + [57]Bati Edebiyati / Fikir Akimlari + [58]Edebi Sanatlar + [59]Nesir Tuerleri + [60]Siir Tuerleri + [61]Yazarlar ve Eserleri Dil ve Anlatim * [62]Dil ve Anlatim + [63]Anlatim Bic,imleri + [64]Anlatim Bozuklugu + [65]Cuemle Tuerleri + [66]Cuemlede Anlam + [67]Cuemlenin Oegeleri + [68]Fiiller/Fiilimsiler/Fiilde C,ati + [69]Noktalama Isaretleri + [70]Paragraf + [71]Ses Bilgisi + [72]Soezcuekte Anlam + [73]Soezcuekte Yapi + [74]Yazim Kurallari Bizi Facebook'ta Bulun IFRAME: [75]//www.facebook.com/plugins/likebox.php?href=http%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fpages%2FEdebiyat%25C3%25B6%2 5C4%259Fretmeniyizcom%2F246526852116691%3Fref%3Dhl&width=190&height=350&colorscheme=light&show_faces=true&bo rder_color&stream=false&header=true&appId=313849775360256 (c) 2013 Edebiyat Oegretmeniyiz. Her hakki Saklidir.Izin alinmadan yayinlanamaz.. [76]Edebiyat |[77]Yazili Sorulari | [78]Online Test C,oez|[79]Edebiyat |[80]Site Haritasi [81]^| Yukari Git IFRAME: [82]//www.facebook.com/plugins/likebox.php?href=http%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fpages%2FEdebiyat%25C3%25B6%2 5C4%259Fretmeniyizcom%2F246526852116691&width=400&height=290&colorscheme=light&show_faces=true&border_color& stream=false&header=true Devamini oku: [83]duenyanin oeykuesue dergisi duenyanin oeykuesue dergisi pahali bir dergi. bir edebiyat dergisi hakkinda yaziya boeyle baslamak hos olmasa gerek. ama baslamis bulunduk. c,uenkue biz oegrenciyiz ve paramiz az. 15 tl ise c,ok... duenyanin oeykuesue dergisi bana adam oeykue ve esik cini dergilerini hatirlatiyor. onlar da boeyle yogun bir sekilde oeykue uezerine egilmisler ve... [84]Kapat References Visible links 1. http://www.edebiyatogretmeniyiz.com/feed 2. http://www.edebiyatogretmeniyiz.com/comments/feed 3. http://www.edebiyatogretmeniyiz.com/10-sinif-turk-edebiyati-firat-yayincilik-3-unitedivan-siiri-gazel-sayfa120121122123124125126127.html/feed 4. http://www.edebiyatogretmeniyiz.com/10-sinif-turk-edebiyati-firat-yayincilik-3-uniteogretici-metinler-sayfa115116117118119.html 5. http://www.edebiyatogretmeniyiz.com/10-sinif-turk-edebiyati-firat-yayincilik-3-unitedivan-siiri-kaside-sayfa128129130131132133.html 6. http://www.edebiyatogretmeniyiz.com/ 7. http://edebiyatogretmeniyiz.com/ 8. http://www.edebiyatogretmeniyiz.com/kategori/online-test-coz 9. http://www.edebiyatogretmeniyiz.com/son-47-yilin-cikmis-sorulari 10. http://www.edebiyatogretmeniyiz.com/akilli-tahta-dokumanlari-z-kitaplar 11. http://www.edebiyatogretmeniyiz.com/kategori/sunumlar-slaytlar 12. http://www.edebiyatogretmeniyiz.com/yazili-sorulari 13. http://www.edebiyatogretmeniyiz.com/iletisim 14. http://www.edebiyatogretmeniyiz.com/10-sinif-turk-edebiyati-firat-yayincilik-3-unitedivan-siiri-gazel-sayfa120121122123124125126127.html 15. http://www.edebiyatogretmeniyiz.com/author/admin 16. http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.edebiyatogretmeniyiz.com%2F10-sinif-turk-edebiyati-firat-yayincilik-3-unitedivan-siiri-gazel-sayfa120121122123124125126127.html&layout=box_count&show_faces=false&action=like&font=verdana&colorscheme=light 17. http://www.edebiyatogretmeniyiz.com/kategori/10-sinif-edebiyat-kitabi-cevaplari-firat-yayincilik 18. http://www.edebiyatogretmeniyiz.com/Etiket/10-edebiyat-3-unite-divan-siiri-gazel 19. http://www.edebiyatogretmeniyiz.com/Etiket/10-sinif-edebiyat-kitabi-cevaplari-firat-yayincilik-10 20. http://www.edebiyatogretmeniyiz.com/Etiket/firat-yayincilik-2012-2013 21. http://www.edebiyatogretmeniyiz.com/Etiket/firat-yayincilik-edebiyat-cevaplari 22. http://www.edebiyatogretmeniyiz.com/Etiket/firat-yayinlari-edebiyat-cevaplari 23. http://www.edebiyatogretmeniyiz.com/Etiket/turk-edebiyati-kitabi-sayfa-120-121-122-123-124-125-126-127-arasi-cevaplari 24. http://www.edebiyatogretmeniyiz.com/10-sinif-turk-edebiyati-firat-yayincilik-3-uniteogretici-metinler-sayfa115116117118119.html 25. http://www.edebiyatogretmeniyiz.com/10-sinif-turk-edebiyati-firat-yayincilik-3-unitedivan-siiri-kaside-sayfa128129130131132133.html 26. http://www.edebiyatogretmeniyiz.com/kategori/9-sinif-dil-ve-anlatim-konulari 27. http://www.edebiyatogretmeniyiz.com/kategori/9-sinif-turk-edebiyati-konulari 28. http://www.edebiyatogretmeniyiz.com/kategori/10-sinif-dil-ve-anlatim-konulari 29. http://www.edebiyatogretmeniyiz.com/kategori/10-sinif-turk-edebiyati-konulari 30. http://www.edebiyatogretmeniyiz.com/kategori/11-sinif-dil-ve-anlatim-konulari 31. http://www.edebiyatogretmeniyiz.com/kategori/12-sinif-turk-edebiyati-konulari 32. http://www.edebiyatogretmeniyiz.com/kategori/12-sinif-dil-ve-anlatim-konulari 33. http://www.edebiyatogretmeniyiz.com/kategori/lys-turk-edebiyati-deneme-sinavlari 34. http://www.edebiyatogretmeniyiz.com/kategori/ygs-turkce-deneme-sinavlari 35. http://www.edebiyatogretmeniyiz.com/kategori/yazar-eser-eslestirme-flash-animasyon 36. http://www.edebiyatogretmeniyiz.com/kategori/okul-panosu-duvar-gazetesi 37. http://www.edebiyatogretmeniyiz.com/kategori/ders-etkinlikler-sinif-ici-calisma 38. http://www.edebiyatogretmeniyiz.com/kategori/edebiyat-videolari 39. http://www.edebiyatogretmeniyiz.com/kategori/edebiyat-zumre-tutanaklari 40. http://www.edebiyatogretmeniyiz.com/kategori/yillik-planlar-2 41. http://www.edebiyatogretmeniyiz.com/kategori/yillik-planlar-2 42. http://www.edebiyatogretmeniyiz.com/kategori/2012-2013-turk-edebiyati-yillik-planlari 43. http://www.edebiyatogretmeniyiz.com/kategori/2012-2013-dil-ve-anlatim-yillik-planlari 44. http://www.edebiyatogretmeniyiz.com/9-sinif-turk-edebiyati-kitabi-cevaplari-firat-yayincilik 45. http://www.edebiyatogretmeniyiz.com/9-sinif-dil-ve-anlatim-kitabi-etkinlikleri-karizma-egitim-yayinlari 46. http://www.edebiyatogretmeniyiz.com/10-sinif-turk-edebiyati-kitabi-cevaplari-firat-yayincilik-2012-2013 47. http://www.edebiyatogretmeniyiz.com/10-sinif-turk-edebiyati-kitabi-cevaplari-zambak-yayinlari 48. http://www.edebiyatogretmeniyiz.com/10-sinif-dil-ve-anlatim-kitabi-cevaplari-zambak-yayinlari2012-2013 49. http://www.edebiyatogretmeniyiz.com/kategori/edeb 50. http://www.edebiyatogretmeniyiz.com/kategori/cumhuriyet-edebiyati-2 51. http://www.edebiyatogretmeniyiz.com/kategori/milli-edebiyat 52. http://www.edebiyatogretmeniyiz.com/kategori/servet-i-funun-fecr-i-ati-edebiyati 53. http://www.edebiyatogretmeniyiz.com/kategori/tanzimat-edebiyati 54. http://www.edebiyatogretmeniyiz.com/kategori/divan-edebiyati-2 55. http://www.edebiyatogretmeniyiz.com/kategori/halk-edebiyati-2 56. http://www.edebiyatogretmeniyiz.com/kategori/islamiyet-oncesi-turk-edebiyati 57. http://www.edebiyatogretmeniyiz.com/kategori/bati-edebiyati-fikir-akimlari 58. http://www.edebiyatogretmeniyiz.com/kategori/edebi-sanatlar 59. http://www.edebiyatogretmeniyiz.com/kategori/nesir-turleri-2 60. http://www.edebiyatogretmeniyiz.com/kategori/siir-turleri 61. http://www.edebiyatogretmeniyiz.com/kategori/yazarlar-ve-eserleri 62. http:/// 63. http://www.edebiyatogretmeniyiz.com/kategori/anlatim-bicimleri 64. http://www.edebiyatogretmeniyiz.com/kategori/anlatim-bozuklugu 65. http://www.edebiyatogretmeniyiz.com/kategori/cumle-turleri-2 66. http://www.edebiyatogretmeniyiz.com/kategori/cumlede-anlam-2 67. http://www.edebiyatogretmeniyiz.com/kategori/cumlenin-ogeleri-2 68. http://www.edebiyatogretmeniyiz.com/kategori/fiillerfiilimsilerfiilde-cati 69. http://www.edebiyatogretmeniyiz.com/kategori/noktalama-isaretleri-2 70. http://www.edebiyatogretmeniyiz.com/kategori/paragraf 71. http://www.edebiyatogretmeniyiz.com/kategori/ses-bilgisi-2 72. http://www.edebiyatogretmeniyiz.com/kategori/sozcukte-anlam-2 73. http://www.edebiyatogretmeniyiz.com/kategori/sozcukte-yapi-2 74. http://www.edebiyatogretmeniyiz.com/kategori/yazim-kurallari 75. http://www.facebook.com/plugins/likebox.php?href=http%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fpages%2FEdebiyat%25C3%25B6%25C4%259Fretmeniyizcom%2F246526852116691%3Fref%3Dhl&width=190&height=350&colorscheme=light&show_faces=true&border_color&stream=false&header=true&appId=313849775360256 76. http://edebiyatogretmeniyiz.com/kategori/edeb 77. http://edebiyatogretmeniyiz.com/yazili-sorulari 78. http://edebiyatogretmeniyiz.com/kategori/online-test-coz 79. https://www.google.com.tr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=454&ved=0CEMQFjADOMID&url=http%3A%2F%2Fedebiyatogretmeniyiz.com%2Fkategori%2F2012-2013-turk-edebiyati-yillik-planlari&ei=yUzbUN7MN6bk4QTdx4DQDA&usg=AFQjCNFe9bYGBZm25W4CG0sDckUO36UzOA&sig2=tiTwvxZrWYSXeqjWBimjuA&bvm=bv.1355534169,d.bGE 80. http://www.edebiyatogretmeniyiz.com/sitemap.xml 81. http://www.edebiyatogretmeniyiz.com/10-sinif-turk-edebiyati-firat-yayincilik-3-unitedivan-siiri-gazel-sayfa120121122123124125126127.html#outer-wrap 82. http://www.facebook.com/plugins/likebox.php?href=http%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fpages%2FEdebiyat%25C3%25B6%25C4%259Fretmeniyizcom%2F246526852116691&width=400&height=290&colorscheme=light&show_faces=true&border_color&stream=false&header=true 83. http://www.edebiyatogretmeniyiz.com/dunyanin-oykusu-dergisi.html 84. http://www.edebiyatogretmeniyiz.com/10-sinif-turk-edebiyati-firat-yayincilik-3-unitedivan-siiri-gazel-sayfa120121122123124125126127.html Hidden links: 85. http://www.edebiyatogretmeniyiz.com/wp-login.php?action=register 86. http://twitter.com/share 87. http://www.alexa.com/siteinfo/www.edebiyatogretmeniyiz.com 88. http://www.edebiyatogretmeniyiz.com/10-sinif-turk-edebiyati-firat-yayincilik-3-unitedivan-siiri-gazel-sayfa120121122123124125126127.html

Recent mirrors


im9 Image Hosting   » Images up to 9 MB, hotlinking & +18 images allowed - all that and much more for free!